Japanese language school in Tokyo. Small group class and private at Ebisu school, Shibuya ward.
Blog
  • HOME »
  • Blog »
  • grammar

grammar

Japanese lessons (14) particles “ni” & “de”

Nihongo no JOSHI  「ni」 to 「de」 no tsukai-kata How to use particles “ni” & “de.”   Nihon-go  no  joshi  niwa  “wa” “ga” “ni” “e” “to” “de”  nado  ga  ari-masu.  Joshi  wa  shokyuusha  ni  totte  mottomo  muzukashii  bunpoo  koomoku  no  hitotsu  desu.  kyoo  wa  kihonteki  na  “ni”  to  “de”  toiu  futatsu  no  joshi  no  tsukai-kata  o …

Japanese lessons 11 – verb past tense in Japanese

Japanese lessons 11 Dooshi no kakokei  /  verb past tense in Japanese     tense  affirmative  negative form   non-past tense  (present / future )  tabe masu      tabe masen   past tense  tabe mashita     tabe  masendeshita    Nihongo  no  “kakokei (past tense) ” o  tsukuru  no  wa  totemo  kantan  desu. 「masu」o「mashita」ni  kaeru  dake  desu.  shita  no  rei  o  mite-mimashoo!   …

Japanese Lessons 10 – Frequency adverbs in Japanese

Learn how to use and where to place adverbs of frequency in Japanese!   kaiwa  /  Conversation  「yoku  eiga  o  mi-masu」”How often do you watch movies”   A:  John-san,  yoku  eiga  o  mi-masu  ka? B:   hai,  yoku  mi-masu. horaa  to  komedii  o  yoku  mi-masu.   Yamada-san  wa? A:   iie,  amari   mi-masen. watashi  wa  geemu  no  hoo  …

Japanese Lessons 9 – Japanese verbs ; affirmative & negative forms

Japanese verbs /  Basic 10 verbs   Let’s learn Japanese verbs!   Dooshi  verbs  1  たべべます  tabe-masu  to eat  2  のみます  nomi-masu  to drink  3  みます  mi-masu  to look, to watch  4  よみます  yomi-masu  to read  5  ききます  kiki-masu  to listen  6  かきます  kaki-masu  to write  7  かいます  kai-masu  to buy  8  はなします  hanashi-masu  to talk, …

Japanese Lessons 8 – Asking time in Japanese ; “What time does it start?”

Kaiwa  / Conversation   A:  Kaigi  wa  nan-ji  ni  hajimari-masu ka? B:  Etto…. 4 ji  ni  hajimari-masu yo. A:  4 ji desu ne.   Soshite, nan-ji  ni  owari-masu  ka? B:  5 ji gurai  ni  owari-masu  yo. A:  Soo desu ka.  doomo.   <Translation> A: What time will the meeting start? B: Let me see…., It will start …

Japanese Lessons 7 – Asking the time in Japanese ; ” From what time?”

Japanese lessons 7   From what time? 「nan ji kara desu ka?」   ■ Kaiwa (conversation)   A:  Sumimasen … Ashita no kaigi wa nan-ji kara desu ka? B:  Gogo 3ji kara desu yo. A: Soo desu ka. Doo mo.   <translation> A:  Excuse me… What is the starting time for tomorrow’s meeting (conference)? B:  It’s …

Japanese lessons 6 – How to say “What time is it?” in Japanese

How to say “What time is it?” in Japanese (2)   pun/fun = minutes ;  depending on afre which number it follows.  numbers  minites (fun or pun)  1  ichi  00:01  ip pun  2  ni  00:02  ni fun  3  san  00:03  san pun  4  shi / yon  00:04  yon pun  5  go  00:05  go fun  6 …

Japanese Lessons 5 – How to say “What time is it?” in Japaense (1)

Japanese lessons 5 Learn how to tell time in Japanese. 1.  “-ji” = o’clock Careful with ★(4 o’clock, 7 o’clock, 9 o’clock)  number  time   (“ji” means “o’clock)   1  ichi  1:00    ichi ji   2  ni  2:00    ni ji   3  san  3:00    san ji   4  shi / yon  4:00  ★yo …

PAGETOP
Copyright © @Japanese language school J's Language co., Ltd. All Rights Reserved.