Dooshi no kako-kei  /  verb past tense in Japanese

 

  tense  affirmative  negative form
  non-past tense  (present / future )  tabve masu  tabe masen
  past tense  tabe mashita  tabe masendeshita

 

Nihon go  no  kako-kei  o  tsukuru  no  wa  totemo  kantan  desu. 「masu」o「mashita」ni  kaeru  dake  desu.   shita  no  rei  o  mite  mimashoo!

To make Japanese past tense is very simple. Just change the masu ending to mashita.

Look at the examples below.

watashi  wa  kinoo  raamen  o  tabe mashita.

わたしは きのう ラーメンを たべました

I ate (had) Ramen yesterday.

 

Affirmative past tence :  masu →  mashita

Negative past tense : masen + deshita = masendeshita.

 

watashi  wa  kinoo  bangohan  o  tabe masendeshita.

わたしは きのう ばんごはんを たべませんでした

I didn’t eat (have) dinner yesterday.

 

■ shita  no  chart  o  kansei  sasete-kudasai.

Please complete the chart below.

 present affirmative  past affirmative  present negative  past negative       
 1  to watch, to look  mi masu  mi mashita  mi masen  mi masendeshita
 2  to read  yomi masu  yomi masen
 3  to write  kaki masu  kaki masen
 4  to listen  kiki masu  kiki masendeshita
 5  to drink  nomi masu  nomi mashita
 6  to eat  tabe masu
 7  to do, to play  shi masu

😀 Answers → end of this page

 

 ■ Kaiwa  /  conversation

 

A:  Yamada  san,  nichi  yoobi nani  o  shimashita  ka?

B:  eiga  o  mi-mashita.

A:  nani  o  mi-mashita  ka?

B:  “Jurassik park 4”   o  mi-mashita.

A:  watashi  mo ”Jurassik park 4″  o  mi-mashita  yo.  ii  eiga  desu  ne.

 

A: やまださん、にちようび なにを しましたか?

B: えいがを みました

A: なにを みましたか?

B: Jurassik park 4 を みました

A: わたしも Jurassik park 4 を みましたよ。いいえいが ですね。

 

<translation>

A: What did you do last Sunday?

B: I watched a movie.

A: What did you watch?

B: I watched “Jurassik park 4.”

A: I watched “Jurassik park 4”, too. It’s a good movie, isn’t it?

 

😀  Chart  no  kotae  /  Answers for the chart above.

 present affirmative  past affirmative   present negative  past negative      
 1  to wach, to look  mi masu  mi mashita  mi masen  mi masendeshita
 2  to read  yomi masu  yomi mashita  yomi masen  yomi masendeshita
 3  to write  kaki masu  kaki mashita  kaki masen  kaki masendeshita
 4  to listen  kiki masu  kiki mashita  kiki masen  kiki masendeshita
 5  to drink  nomi masu  nomi mashita  nomi masen  nomi masendeshita
 6  to eat  tabe masu  tabe mashita  tabe masen  tabe masendeshita
 7  to do, to play  shi masu  shi mashita  shi masen  shi masendeshita