■ Iro o arawasu kotoba no tsukai-kata.

Usage of color related words in Japanese.

Let’s learn how to describe colors in Japanese.

 

■ Tsukaikata 1  / Usage 1

Used as a noun ; color is the noun

A: suki  na  iro  wa  nan  desu  ka?

B: aka  desu.

<translation>

A:  What is your favorite color?

B:  My favorite color is red.

A:  aka  to  ao  to  docchi  ga  suki  desu  ka?

B: aka  no  hoo  ga  suki  desu.

<translation>

A: Which color do you like better (more), red or blue?

B: I like red better (more).

 

 1 aka  あか  red
 2 ao  あお  blue
 3 shiro  しろ  white
 4 kuro  くろ  black
 5 murasaki むらさき  purple
 6 chairo ちゃいろ  brown
 7 midori みどり  green

 

■ Tukaikata2 /  Usage 2

Used as an adjective ;  to be + color

→ Subject + wa/ga +  (color)

 

① watashi  no  kuruma  wa  shiroi  desu.

=  My car is white.

② John-san  wa  me  ga  aoi  desu.

=  literal translation  → As for John, (his) eyes are blue  =  John has blue eyes.

③ watashi  no  kaban  wa  midori  desu.

=  My bag is green.

 

 1  akai (desu) あかい(です)   ~ is red
 2  aoi (desu) あおい(です)   ~ is blue
 3  shiroi (desu) しろい(です)   ~ is white
 4  kuroi (desu) くろい(です)   ~ is black
 5  murasaki (desu) むらさき(です)   ~ is purple
 6  chairo (desu) ちゃいろ(です)   ~ is brown
 chairoi (desu) ★ ちゃいろい(です)
 7  midori (desu) みどり(です)   ~ is green

 

■ Tsukaikata3  /  Usage 3

Used to modify noun ;  color + adjctive

 

kuroi  kaban  o  kai-mashita.

=  I bought a black bag.

chairo  no  kaban  ga  hoshii  desu.

=  I want a brown bag.

※ “chairoi  kaban  ga  hoshii  desu ” is also possible.

③ ano  shiroi  kaban  no  hoo  ga  yasui  desu.

=  That white bag is cheaper.

 

 1  akai あかい   red ~
 2  aoi あおい   blue ~
 3  shiroi しろい   white ~
 4  kuroi くろい   black ~
 5  murasaki no むらさきの   purple ~
 6  chairo no ちゃいろの   brown ~
 7  midori no みどりの   green ~

 

■ katakana  no  iro / colors in Katakana

color + no + noun

 

① ano  pinku  no  jitensha,  kawaii  desu  ne.

=  That pink bicycle is pretty.

sirubaa  no  jitensha  no  hoo  ga  takai  desu.

=  The silver bicycle is more expensive.

③ sono  guree  no  hankachi  wa  ikura  desu  ka?

=  How much is that gray handkachief?

 

 to be + color   color + の + noun ; (modifying nounw with adjective )
 1  pinku  pink ;  ~ is pink  pinku  no N  pink ~
 2  orenji  orange ; ~ is orange  orenji  no   N  orange ~
 3  gurei  gray ; ~ is gray  gurei  no  N  gray ~
 4  beejyu  beige ; ~ is beige  beejyu  no  N  beige ~
 5  goorudo  gold ; ~ is gold  goorudo  no  N  gold ~
 6  shirubaa  silver ; ~ is silver  shirubaa  no  N  silver ~
 7  guriin  green ; ~ is green  guriin  no  N  green ~
 8  buruu  blue ; ~ is blue  buruu  no  N  blue ~
 9  burakku  black ; ~ is black  burakku  no  N  black ~
 10  howaito  white ; ~ is whtie  howaito  no  N  white ~